Motion er bedre end medicin

Gørlev Motionscenter

Vedtægter for Gørlev Motionscenter § 1 – 12

 

§ 1       1. Foreningens navn er: Gørlev Motionscenter.                       

2. Stiftet d. 17. august 2005.                       

3. Hjemsted: Gørlev. 

§ 2       1.  Foreningens formål er at fremme, stimulere og udvikle motionstræning på lokalt plan, og gennem seriøs og saglig undervisning/vejledning at skabe interesse i befolkningen, for et bedre fysisk og herigennem psykisk velvære, samt at fremme et socialt samvær for alle medlemmer. Foreningen ønsker, at medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen.

 

§ 3       1. Som medlemmer kan optages alle over 14 år, såfremt de vedkender sig nærværende vedtægter. De 14 til 16-årige skal ved indmeldelsen have forældrenes samtykke, eller indgå i en aftale med en skole, der har ansvaret for træningen.
2.  Træning og ophold foregår på eget ansvar.
3.  Medlemmer kan skrives på venteliste, hvis bestyrelsen på et tidspunkt finder det hensigtsmæssigt ikke at optage flere aktive.
4.  Handel af enhver art er forbudt i motionscentrets område, dog kan bestyrelse dispensere fra dette ved særlige lejligheder.
5. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan skriftligt anke kendelsen, der behandles på førstkommende generalforsamling.
6. Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes dette som en udmeldelse.

§ 4       1. Foreningen er medlem af DGI, og dermed Anti Doping Danmark, og overholder den til enhver tid gældende dopingpolitik. 

2. Det betyder bl.a., at medlemmer af foreningen er forpligtiget til på forlangende at blive testet af Anti Doping Danmark for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen.                       

            3. Registreres der indhold af forbudte stoffer i prøverne, eller nægter man at lade sig teste, medfører dette omgående bortvisning og permanent eksklusion af foreningen og af DGI, uden refundering af betaling for træning.

§ 5       1.  Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

                 Valgbart er ethvert medlem. Valget gælder for en 2-årig periode.

                 På lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

            Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde med:

                 Formand

                 Næstformand

                 Kasserer

                         Sekretær

                 1 bestyrelsesmedlem

 

§ 6       1.  Bestyrelsen er ansvarlig for: 

 -  at varetage kontakten til lokale myndigheder, landsdækkende sammenslutninger og foreningens medlemmer. 

              -  at fastsætte foreningens medlemskontingent og priser for træning. 

 -   at det kun er medlemmer med en åben personlig brik der opholder sig i motionscentret. Hvert enkelt medlem skal selv aktivere adgangskontrolsystemet. Hvis et medlem lukker en anden person ind, kan det betyde udelukkelse fra motionscentret, uden refundering af betaling for træning.    

 -  at der kan tilbydes instruktørbistand.

-    at lokalerne er røgfrie, og der opsættes skiltning om dette. 

-    at lokalerne ikke benyttes til indtagelse af alkohol. Ved særlige lejligheder kan bestyrelsen dispensere fra dette.
 

2.   Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.

 

§ 7       Økonomi

1.   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab og budget forelægges på general-

     forsamlingen.         

            2.  Indmeldelse og udmeldelse i foreningen sker til foreningens kasserer. 

            3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har, ud over moralsk forpligtigelse ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over egen kontingent. 

4. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
                 

§ 8       Generalforsamling

            1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, den afholdes hvert år i marts måned, og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel, på foreningens opslagstavle og hjemmeside. 

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. februar.                 

3. Stemmeret - kræver at man har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen. 

4. På generalforsamlingen afgøres sager med almindelig stemmeflertal, (over halvdelen) dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ændringer af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.                                                                             

5.  Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling. 

6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.                       

7. Der kan ikke vedtages noget under punktet eventuelt.
 

§ 9       Dagsorden

1.  Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 

1.   Valg af 2 stemmetællere

2.   Valg af dirigent

3.  Aflæggelse af beretning

     4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget

                     5.  Behandling af indkomne forslag

                     6.  Valg af:         a.  2 bestyrelsesmedlemmer lige år.   (3 bestyrelsesmedlemmer ulige år)

                                               b.  2 suppleanter                            (på valg hvert år)

                                               c.  2 revisorer                                 (vælges på skift hver andet år)

                                               d.  1 revisorsuppleant                    (på valg hvert år)

                     7. Eventuelt

 

§ 10     1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.                       

2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget. Den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling, med angivelse af begrundet dagsorden.
 

§ 11     1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasserer, og i kassererens fravær af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

2. Dispositioner der vedrører foreningens formue, f.eks. køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes af den samlede bestyrelse.
 

§ 12     1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. 

2. Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens aktiver ungdomsarbejdet i Gørlev og omegn, efter den afgående bestyrelses beslutning.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den, 7. marts 2016